پس از تکمیل اطلاعات زیر، گذرواژه برای شما ارسال می‌شود.

حکومت پهلوی

دفاعیه کارشناسی ارشد: مطالعه تطبیقی بافت فیزیکی و ساختار اجتماعی شهر شیراز از آغاز حکومت زندیه تا پایان حکومت پهلوی

دانشگاه شیرازدفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد عنوان: مطالعه تطبیقی بافت فیزیکی و ساختار اجتماعی شهر شیراز از آغاز حکومت زندیه تا پایان حکومت پهلوی استاد ...