رسول صفی‌زاده

رسول صفی‌زاده

دبیر عکس

عکاس معماری؛ دبیر عکس فصلنامه تخصصی معماری (همشهری)