کنگره های استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

کنگره استانی چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در استان گلستان

برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
دبیرخانه:
استان گلستان، گرگان، خیابان امام خمینی، آفتاب ۱۵، محله ی سرچشمه، جنب امامزاده نور، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان
کدپستی: ۳۵۸۷۵-۴۹۱۳۶
تلفن: ۰۱۷۳۲۲۶۱۸۰۰
– حوزه های فرهنگی- طبیعی، شهرها و روستاهای تاریخی
– منظر فرهنگی و منظر شهری تاریخی
– سازه در تاریخ معماری و شهرسازی
– باستان شناسی، معماری و شهرسازی
– میراث معماری و شهرسازی مدرن
– میراث آب و کشاورزی
– میراث فرهنگی ناملموس
– راه های فرهنگی و عناصر وابسته
مهلت ارسال مقالات: ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۵
تاریخ برگزاری کنگره: اول و دوم دی ماه ۱۳۹۵
محل برگزاری: گرگان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

More Stories
فراخوان انتشار فصلنامه علمی، تخصصی فولاد و بتن