کنگره ملی معماری و عمران شهری

محور های اصلی کنگره‌:
معماری‌/‌عمران‌/‌شهر و هویت و فرهنگ
معماری‌/‌عمران‌/‌شهر و دین
معماری‌/‌عمران‌/‌شهر و سنت
معماری‌/‌عمران‌/‌شهر و اقلیم

مهلت ارسال مقاله‌: ۱۸بهمن ۱۳۹۶

زمان برگزاری‌: ۲ و ۳ اسفند ۱۳۹۶

مکان‌: تربت جام

موسسه آموزش عالی وحدت

آدرس‌: خراسان رضوی تربت جام کیلومتر ۱ جاده تربت جام مشهد موسسه آموزش عالی وحدت

تلفن‌: ۰۵۱۵۲۵۴۷۰۰۱ داخلی ۱۱۵

More Stories
فراخوان گردهمایی «خط پر رنگ اصفهان»