نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر

موضوع‌: نشست اصفهان شناسی از نگاهی دیگر با موضوع گردشگری پویا

سخنران‌: دکتر پرویز پیران

زمان‌: سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
ساعت‌: ۱۷ الی ۱۹
مکان‌:‌ اصفهان خاقانی حد فاصل خواجه پطروس و خیابان وحید جنب کوچه ۳۱ خانه صفوی

موسسه فرهنگی ایوان

More Stories
فراخوان نشریه علمی-پژوهشی باغ نظر، شماره ۶۰، خرداد ۱۳۹۷