به مناسبت هفته پژوهش | پنج نظر


به مناسبت هفته پژوهش | پنج نظر

از ۲۵ تا ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶

روز اول: ۲۵/آذر/۱۳۹۶ 
سفر به مقصد یادگیری

ساعت ۱۷ تا ۱۹

روز دوم: ۲۶/آذر/۱۳۹۶
چالش‌های دکتری پژوهش محور
ساعت ۱۷ تا ۱۹

روزسوم: ۲۷/آذر/۱۳۹۶
خوانش نو از شهر و معماری قزوین
ساعت: ۱۷ تا ۱۹

روزچهارم: ۲۸.آذر/۱۳۹۶
از پارک تا باغ
ساعت: ۱۷ تا ۱۹

روزپنجم: ۲۹/آذر/۱۳۹۶
به استقبال یلدا
ساعت ۱۷ تا ۱۹

مکان‌برگزاری: خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، گالری نظرگاه


پژوهشکده نظر

More Stories
مسابقه شهر آسمان