بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی


بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

زمان: ۱ الی ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۰ الی ۱۸
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران، سالن‌های ۸ و ۹ و سری ۲۵
ساعت بازدید: ۱۰ الی ۱۸


سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

More Stories
فراخوان دومین کارگاه بازدید و بررسی آثار معماری