کارگاه آموزشی سفر ارزان (۲)

کارگاه آموزشی سفر ارزان (۲)


زمان: جمعه ۱۶ تیرماه 
ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران (بوستان گفت‌وگو)


بزنیم بیرون با همکاری شهرداری تهران 

More Stories
نشست «باز زنده سازی حیات اجتماعی در بافت‌های فرسوده شهری مشهد»