مجموعه سخنرانی های دیالوگ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و کانون معماران معاصر
موضوع:
مجموعه سخنرانی های دیالوگ
سخنرانان:
هومن بالازاده / روند طراحی دفتر هوبا طرح
لیلا عراقیان / پل طبیعت، پلی برای مردم

*حضور برای عموم آزاد است.
زمان برگزاری: یکشنبه ۵ دی ماه و دو شنبه ۶ دی ماه ۹۵
ساعت : ۱۲ الی ۱۵
محل برگزاری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده معماری و شهر سازی ، میدان پونک ، بلوار همیلا، خیابان اورک

More Stories
سمینار و ورک شاپ واقعیت افزوده و واقعیت مجازی