گرافیک

مردم بر سیمای شهر مردمی: زمینه ها و ضرورت های مینی مالیسم در عرصه گرافیک شهری

هر امکانی در مکان ممکن می شود. تا ذهن بروز هر واقعیتی را در مکانیت وقوع آن صورت بندی و بازشناسی کند. پس فرآیند ادراکی انسان از مجموع حوادث بیرونی و احوال درونی ...
کانال تلگرام