معماری کودک

چهارمین مسابقه پیشنهادی برای تهران به موضوع «شهر دوست دار کودک »

مؤسسه تهران نهادی مستقل ، مردم نهاد ، و بدون هرگونه وابستگی به دولت یا شهرداری است که در سال1390به همت جمعی از متخصصان ، استادان ، و صاحب نظران معمار و شهرساز، ...
کانال تلگرام
اینستاگرام