معرفی کتاب

نگاهی به کتاب «از شار تا شهر»

کتاب از شار تا شهر به مدد متون تاریخی و آثار و اسناد بر جای مانده و همچنین نیمرخ کالبدشناسانه موجود، سعی دارد دگرگونیهای کالبدی – فضایی آنچه امروزه شهر نامیده می‌شود را مورد ارزیابی قرار داده و به دنبال آن اوضاع و احوال اجتماعی – فرهنگی و سیاسی - اقتصادی حاکم بر جامعه که در ساختاری فضایی و کالبدی تبلور یافته را تبیین کند.

برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶»

پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر نشست کتاب برنامه ریزی اقتدارگرا؛ رونمایی از کتاب «نقد و بررسی طرح جامع تهران ۸۶» سخنرانان: ناصر برائی علیرضا عندلیب سی...
کانال تلگرام
اینستاگرام