شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

نشست مروری بر ادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ریسباف اصفهان

دفتر پانزدهم بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان، گامی در راستای بازخوانی اندیشه ایران‌شهری موضوع: مروری بر ادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ...

نشست «مروری برتجارب بهسازی وارتقاء فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی»

موضوع نشست دوم: مروری بر تجارب بهسازی و ارتقای فضای باز شهری و محله ای و توسعه قلمرو عمومی سخنرانان: دکتر سید محسن حبیبی دکتر محمد سعید ایزدی دکتر مس...
کانال تلگرام
اینستاگرام