شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

نشست مروری بر ادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ریسباف اصفهان

دفتر پانزدهم بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان، گامی در راستای بازخوانی اندیشه ایران‌شهری موضوع: مروری بر ادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ...
کانال تلگرام
اینستاگرام