دیدبان فراخوان

کارگاه تخصصی حفظ و احیاء سرمایه های تاریخی در محله های تاریخی شهر قم

با مشارکت شرکت عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی و حمایت علمی نشریه تخصصی اندیشه ایرانشهر با عنوان: نقش مشارکت در حفظ و احیاء سرمایه های تاریخی و بازآ...
کانال تلگرام
اینستاگرام