دیدبان فراخوان

نشست مروری بر ادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ریسباف اصفهان

دفتر پانزدهم بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان، گامی در راستای بازخوانی اندیشه ایران‌شهری موضوع: مروری بر ادبیات جهانی میراث صنعتی با نگاه ویژه به کارخانه ...

کتابخوانی درطراحی شهری؛«کتاب ریخت‌شهر الکساندر کاتبرت (The Form of Cities)»

«عصرانه‌های کتاب‌خوانی در طراحی شهری» در قرن بیست‌ویکم مبتنی بر سرعت تحول اندیشه‌ها، بازخوانی و تعمق بیشتر در این اندیشه‌ها دریچه‌هایی نوین ورای دانش عمومی د...
کانال تلگرام