دیدبان فراخوان

نشست «دعوت»

دعوت يك رويداد نيست، دعوت جشن كانونى هاست. جشن ِ داشتم ها و توانستم ها  زمانى ست كه به امداد مكان  تك تك افراد ميبالند و غوطه ميخورند به توانايى هايشا...