این شهر ماست؛ بیایید درستش کنیم!

اغلب، مردم حس بیرون گذاشته شدن از سیاست را دارند- حتی در سطح سیاست‌گذاری‌های شهری خودشان؛ اما فعال شهری آلساندرا اوروفینو فکر می‌کند که تغییر امکان‌پذیر است، با استفاده از فناوری و ارتباطات کهنه بشری. با بررسی نمونه‌هایی از زادگاه خود ریو، می‌گوید: تصمیم‌گیری درباره داشتن مدرسه یا پارکینگ، پروژه‌های بازیافتی یا محوطه‌های ساختمانی، اتومبیل‌ها یا اتوبوس‌ها و تنهایی یا همبستگی به ما مردم شهر بستگی دارد.

منبع:TedTalk

More Stories
نام‌هایی جدید، سیاست‌هایی قدیمی؛ مدیران جدید تهران، این شهر را چطور اداره خواهند کرد؟