۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر

از دریچه‌ی حدود ۲۰۰ تصویر منتخب آژانس عکس مگنوم / قسمت اول

مطلبی دیگر
حروف ربط محتمل: سرگشتگی میان «تاریخ» و «نظریه» معماری