فیلم: سبزینگی زیر سطح شهر نیویورک

نیویورک شهری پرهیاهو و پرهمهمه است، ایده تبدیل یک ایستگاه زیرزمینی مترو به یک پارک وسیع سبز به دور از سروصدای روی زمین می تواند حوزه ی جدیدی از فضای شهری و حتی سکونت را تعریف کند.

 

منبع اصلی ویدئو: پایگاه تِد

مطلبی دیگر
از میانبرها چه می‌توان آموخت؟