نشست معماری سنتی از نگاه معمار سنتی

معاونت پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
سلسله نشست های هم اندیشی ۵۹
موضوع:
نشست معماری سنتی از نگاه معمار سنتی

سخنران:
دکتر هادی صفایی پور

زمان برگزاری: دوشنبه ۳ آبانماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۲:۳۰
مکان برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی/ دانشکده معماری و شهرسازی/ بخش دکتری
مطلبی دیگر
گفتمان هنر و معماری با عنوان «موج دوم الگوریتم معماری»