سلسله نشست های ایرانشهر

شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
موضوع: اندیشه ایران شهری
سخنران: مهندس اجمد مسجد جامعی
زمان: ۴ آبان ماه ۱۳۹۵
 ساعت: ۱۶ الی ۱۸
مکان: خانه گفتمان شهر و معماری
مطلبی دیگر
کنگره بین المللی معماری و شهر سازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی