نمایش فیلم SKETCHES OF FRANK GEHRY

رنامهء این هفتهء خانه فیلم معمار :

نمایش فیلم
SKETCHES OF FRANK GEHRY

ساختهء
SYDNEY POLLACK

مدت زمان ٨٠دقیقه

بدون سخنرانی

زمان: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

ساعت‌برگزاری: ۱۶ تا ۱۸

مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد شهناز

خانه فیلم معمار
مطلبی دیگر
همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا