نشست هویت تعاملی معماری معاصر


موضوع:
نشست هویت تعاملی معماری معاصر

سخنرانان:
چیارا اسگرایسیا و الساندرو سینکو
معمار و عکاس مستقل ایتالیایی


زمان: یکشنبه.۱۰.دی.۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۱
مکان‌برگزاری: آمفی تائتر دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان

دانشگاه کردستان

مطلبی دیگر
نشست «طراحی ناممکن؛ طراحی معماری با محوریت شش عنصر هزاره سوم»