نشست اسناد معماری در یافته‌های باستان شناسی


موضوع: 
اسناد معماری در یافته‌های باستان شناسی

سخنران: 
دکتر محمدرضا ریاضی


زمان: شنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۹۶
ساعت برگزاری: ۱۳:۰۰
مکان: دانشگاه تهران، پردیس‌ هنرهای زیبا، ساختمان تحصیلات تکمیلی آتیله ۵

دانشگاه تهران| کوبه

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه عکس فضای معماری و شهری KIA Busan