فراخوان ارسال مقاله ویژه‌نامۀ مجله منظر با عنوان «هنر، طبیعت، شهر»

ویژه‌نامۀ شماره آتی مجله علمی منظر به موضوع «هنر، طبیعت، شهر» اختصاص دارد. لذا از تمامی پژوهشگران و علاقه‌مندانی که دارای مطالعات پژوهشی دست‌اول هستند، دعوت می‌شود؛ مقالات خود را از طریق سامانه مجله  ارسال نمایند.

 شهر، مدنی‌ترین دستاورد انسان مرکب از پدیده‌های طبیعی و مصنوعات انسانی است. ازآنجاکه فصل مشترک هنر به‌عنوان یکی از مصنوعات بشری و طبیعت به‌عنوان بستر شکل‌گیری شهر، منبع الهام زیبایی است،‌ می‌توان گفت حصول به کمال زیبایی شهری در گروی تعامل زیبایی طبیعی و مصنوعی و ظهور آن‌ها به‌صورت توأمان در شهر است.

در دوران مدرن به دنبال صنعتی‌شدن و توسعه شهری،‌ از یک‌سو توجه به بستر طبیعی شهر مورد غفلت واقع شد و از سوی دیگر هنر نیز با ورود به فضای شهر به دنبال سوبژکتیویته افراطی، دغدغه ارجاع به طبیعت در شهر را نداشت. این اتفاق به‌مرور زیبایی شهرها را از حقیقت خود دور ساخت و سیمای آن‌ها را خاکستری و بی‌روح ساخت.

مدیریت شهری در شهرهای امروز در تلاش برای بازگرداندن زیبایی ازدست‌رفته، طبیعت و زیبایی آن در شهر و هنر و ارتباط آن‌ها با یکدیگر را موردتوجه قرار داده است. این ویژه‌نامه در راستای همگامی با این گفتمان جهانی تلاش دارد به ابعاد مختلف نقش‌آفرینی هم‌زمان هنر و طبیعت در تولید زیبایی منظر شهر بپردازد.

مجله علمی-ترویجی منظر
مرکز علمی پژوهشی هنر معماری و شهرسازی نظر

–  شناخت زیبایی به‌عنوان فصل مشترک هنر، طبیعت و شهر

            –  شناخت رویکردهای منظر در تبیین رابطه شهر و طبیعت

            –  شناخت هنر به‌عنوان کاتالیزور حضور طبیعت در شهر

            –  آگاهی از دستاوردهای جهانی در زمینه تعامل هنر و طبیعت در شهر

            –  ارزیابی وضعیت هنر محیطی در تهران

محورهای زیر برای مقالات علمی این شماره در نظر گرفته‌شده است:

      رابطه طبیعت با زیبایی در شهر :

            – زیبایی‌شناسی و اکولوژی در منظر شهری

            – فرایندهای اکولوژیکی و تجربه زیبایی‌شناسی در مدیریت، طراحی و برنامه‌ریزی منظر

      رابطه طبیعت با هنر در شهر :  

            – رابطه هنر، طبیعت و شهر به لحاظ فلسفی، تاریخی، اجتماعی…

            – طبیعت به‌عنوان موضوع و بستر هنر شهری

            – بهره‌مندی از عناصر طبیعی در هنر شهری

            – بازنمایی رابطه طبیعت و شهر در آثار هنری

            – بازنمایی رابطه طبیعت و شهر در پروژه‌های شهری با رویکردهای هنری (منظر، طراحی شهری، معماری …)

شرایط ارسال مقاله:

  • مقالات باید علمی-ترویجی بوده و حول محور منظر به عنوان موضوع مشترک حوزه‌های هنر، محیط، شهر، گردشگری و میراث فرهنگی نگارش شوند.
  • پیش از ارسال مقالات لطفاً راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید.
  • با توجه به دو زبانه بودن مجله، ارسال متن کامل مقالات به زبان انگلیسی پس از پذیرش الزامی است.

*اطلاعات بیشتر:  manzar.journal@gmail.com

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱ شهریور ۱۳۹۵

مطلبی دیگر
نشست «معاصر شدن در معماری ایران»