نشست حاشیه نشینی و فقر شهری


چهاردمین نشست گفتمان شهر

موضوع: حاشیه نشینی و فقر شهری

کژکارکردی نهادی و تله فضایی فقر شهری:
کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد شهری

حاشیه نشینی گذر از آسیب به راه‌حل:
دکتر محمد شیخی، پژوهشگر برنامه‌ٰیزی شهری


زمان: چهارشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۶ ساعت۱۷
مکان: سناباد۴۱، تقاطع اول سمت راست، پلاک ۴۱، پژوهشکده ثامن


پژوهشکده ثامن

مطلبی دیگر
نشست «شهر، ارتباطات و هویت: بازگشت به کدام هویت»