دویست و بیست و نهمین گفتمان هنر و معماری

انجمن مفاخر معماری ایران
یکصد معمار یکصد انتخاب
بناهای برگزیده معماری معاصر ایران از نگاه معماران
نشست دوازدهم با حضور:
حسین امانت
شالی امینی
مهرداد ایروانیان
شهریار ایزدی
سید محمد بهشتی
مهرداد جاویدی نژاد
رضا دانشمیر
همایون صادقی
بهرام فریور صدری
علی رضا قهاری
مهسا مجیدی

و گزارشی از نشست یازدهم

مدیر پروژه: بهروز مرباغی
دبیر اجرایی: نگار جوکار

زمان: چهارشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: تهران باغ موزه قصر
مطلبی دیگر
نشست تهران: سیاستگذاری بازتولید بحران