اینفوگرافی: توسعه‌ی حمل‌ونقل محور (TOD)

توسعه‌ی حمل ونقل محور (Transit Oriented Development) یا به اختصار TOD رویکرد اصلی در ساماندهی کاربری اراضی در شهرهای پر ازدحام امروزی است.

امروز، بسیاری از جوامع در حال تحقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه‌ی شهری حمل‌ونقل محورهستند. توسعه‌ی حمل‌ونقل محور شهری به‌عنوان ابزاری برای توسعه‌ی هوشمند، اعطاکننده‌ی سرزندگی به بستر روبه‌زوال درون‌شهری و بسط دهنده‌ی شیوه‌ی زندگی مردم در نظام برنامه‌ریزی کنونی جهان، در کانون توجه برنامه‌ریزان و طراحان شهری قرارگرفته است. مهم‌ترین دلایل گرایش به توسعه‌ی حمل‌ونقل محور را می‌توان چنین برشمرد: افزایش ازدحام ترافیکی در سطح شهرها، سرزندگی گمشده در فضاهای شهری مدرن و آلودگی ناشی از استفاده‌ی خودروهای شخصی و آثار آن بر زمین، ناتوانی سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی در کاهش این مشکلات بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل تأثیرگذار بر توسعه‌ی شهری مانند الگوی سفرهای غیر کاری، متغیرها و نیروهای تأثیرگذار بر بازار و عامل حیاتی کاربری زمین.

توسعه‌ی حمل‌ونقل محور درواقع نوعی یکپارچگی عملکردی میان کاربری زمین و حمل‌ونقل را از راه ایجاد جامعه‌ی متراکم، کاربری مختلط و ایستگاه حمل‌ونقل قابل‌دسترس توسط پیاده به وجود می‌آورد و برای ساختن چنین محیطی نیازمند اصولی است که برخی از مهم‌ترینشان را در اینفوگرافی زیر می‌بینید.

4-(3)

مطلبی دیگر
شهرهای تاریخی؛ شهر، تاریخ و میراث در یک قاب