۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر: قسمت چهارم

منبع : Magnum Photos

مطلبی دیگر
مسکن سیاسی است