۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر: قسمت سوم

منبع : Magnum Photos

مطلبی دیگر
وقتی شهری جایی برای مردگانش نداشته باشد