۶۰ سال معماری جهان به روایت تصویر: قسمت سوم

منبع : Magnum Photos

مطلبی دیگر
مسئول بلند‌مرتبه‌های تهران کیست؟