شورای شهر تهران
شورای شهر تهران

۷ حوزه‌ی تخصصی نمایندگان شورای شهر از دید برنامه اسکان سازمان ملل متحد(HABITAT)

نویسنده: سوده نجفی


 کاندیداهای شورای شهر برای گسترش  و پیشرفت توسعه شهری باید هفت حوزه تخصصی سازمان ملل متحد(HABITAT) را سرمشق فعالیت‌های خود قرار داده واصل تخصصی بودن مدیریت شهری را به طورشفاف در نظر داشته باشند.

۷ حوزه‌ی تخصصی نمایندگان شورای شهر از دید برنامه اسکان سازمان ملل متحد(HABITAT) 

 قانونگذاری شهری، زمین و حکمروایی

بخش قانونگذاری شهری، زمین و حکمروایی ملل متحد بر راهکارهای بین المللی برای تمرکز زدایی، تقویت حکومتهای محلی و بهبود دسترسی به خدمات اساسی برای همه شهروندان را همراه با دربرگیرندگی اجتماعی و مشارکت مردمی متمرکز است  و شامل سه زیر مجموعه زیر می باشد:

الف- قانونگذاری شهری

ب- زمین و شبکه جهانی ابزار زمین

ج- حکمروایی محلی و تمرکز زدایی

تشکیل شده است.

برنامه ریزی و طراحی شهری

 بخش برنامه ریزی و طراحی شهری هبیتات ملل متحد، با بهره گیری از روش ها ، دستورالعمل ها و ابزارهای مناسب آزمایش شده در تمام سطوح و در جهت رشد و توسعه شهری، پایداری بهینه، افزایش کارآیی و تساوی حقوق به دولت ها و شهرها  کمک می نماید و شامل واحدهای:

الف- برنامه ریزی منطقه ای و کلانشهری

ب- برنامه ریزی، توسعه و طراحی شهرها

ج- تغییرات اقلیم

می شود.

 اقتصاد شهری

بخش اقتصاد شهری هبیتات ملل متحد، به  ترویج سیاستها و راهبردهای شهری که منجر به تقویت توانمندی شهرها می شود، می پردازد تا از این طریق پتانسیل شهرها به عنوان محرک توسعه اقتصادی و عاملی در ایجاد ثروت و اشتغال را محقق سازند و شامل زیرمجموعه های:

 الف- توسعه اقتصادی محلی

 ب- تامین منابع مالی شهرداریها

ج- امور جوانان و ایجاد اشتغال

است.

 خدمات زیربنایی شهری

بخش خدمات زیربنایی شهری هبیتات ملل متحد، بر تقویت سیاست ها و ساختارهای نهادی در جهت گسترش دسترسی عادلانه به خدمات اولیه شهری به خصوص برای اقشار کم درآمد تاکید دارد و از چهار دفتر:

الف- مواد زائد جامد (پسماندها)

ب- انرژی شهری

ج- جابجایی شهری

د- آبرسانی و بهداشت

تشکیل شده است.

کاهش خطرپذیری و بازسازی

 بخش کاهش خطرپذیری و بازسازی هبیتات ملل متحد، با استفاده از برنامه هایی چون پایدارسازی شهرها، بازسازی و ترمیم سکونتگاه ها (بعداز سوانح)، در راستای کاهش آسیب پذیری شهری و روستایی و واکنش به بحرانها فعالیت می کند. این بخش از واحدهای:

الف- بازیابی اسکان

ب- احیاء سرپناه

ج- کاهش خطرپذیری شهری

تشکیل شده است.

مسکن و به سازی سکونتگاه های غیررسمی

بخش مسکن و بهسازی سکونتگاه های غیررسمی هبیتات ملل متحد با هدف افزایش دسترسی به مسکن مناسب، بهبود کیفیت زندگی در محلات زاغه نشین و سکونتگاه های غیررسمی و جلوگیری از ایحاد و رشد نمونه های جدید آن می باشد که از دو دفتر تشکیل شده

الف: مسکن

ب: به سازی سکونتگاه های غیررسمی

 تشکیل شده است.

پژوهش‌های شهری و توانمندسازی

بخش پژوهش های شهری و توانمندسازی هبیتات ملل متحد، این حوزه پیشرفت دستیابی به اهداف توسعه هزاره و دستور کار اسکان بشر را بررسی کرده و در قالب گزارشهای برنامه اسکان بشر ملل متحد و نیز برنامه شاخصهای شهری ارایه می کند. این بخش از واحدهای زیر شکل گرفته

الف: تحقیق

ب: توسعه ظرفیت

ج: رصدخانه شهری جهانی

تشکیل شده است


منبع: تیتر برتر

مطلبی دیگر
باغ‌شهری در قلب اداری شهر ژنو