رتبه نخست مسابقه محدود چابهار؛گروه معماری کارند

اعضای دفتر: علی شریعتی و دخی سربندی
قرارگیری طرح در سایت با توجه به زمینه بکر و زمین‌های خالی اطراف، بازنمایی موضعی محافظه کارانه به رادیکال‌ترین شکل ممکن است. اینکه تمام پروژه در زیر پوسته زمین، زمینه‌ای را برای تعریف مکان در فضای نامتعین سایت ایجاد کند، مهم‌ترین وجه قابل تامل در این پروژه است. برخاستن طرح از روی زمین ضمن ایجاد پلانی پیوسته جهت تامین ضرورت‌های ارتباطی برنامه طرح، پرسپکتیوهای داخلی متنوع و متداخلی را ایجاد می‌کند که مقیاس وسیع برنامه را در صمیمیتی از همنشینی فضاها حل کرده است. همچنین پروژه علی رغم فروتنی هندسی‌اش، رفعت و استیلای خود را بر زمین و زمینه القا می‌کند.

 

 

مطلبی دیگر
در آمیختگی اتمسفر فضای معمارانه در سینما