دیگر طرح‌های مسابقه محدود چابهار؛ دفتر معماری زما

معمار: رضا مفاخر


معماری در مسیر باد، معماری لته های پنجره هاست. مجراهایی که کیفیت نسیم اقیانوسی را در کنار منظر وسیع و افقی بستر طرح، به تمام فضای درونی تعمیم می دهند، تجسم فرصت های بی نهایتی هستند که توسعه آینده سواحل مکران به روی سرمایه گذاران و حرفه مندان گشوده است. حجم متراکم، ظرفیت پذیرش برنامه های متعدد و نامتعین را دارد و این تلاقی بین تمرکز در مقیاس کلان و تکثر در مقیاس خرد، استعاره ای است از موضعی که می تواند چشم اندازه آینده توسعه در چابهار باشد.

مطلبی دیگر
یک صلیب، یک شبح و یک نور/کلیسای دانشکده BUFS