فراخوان مسابقه دیوار چینی با آجر و تخریب دیوار اجری

مسابقه دیوار چینی با آجر و تخریب دیوار اجری

در قالب گروه های دو یا سه نفره همراه با جوایز 

کسب اطلاعات بیشتر: T.ME/ssce_admin

زمان:‌ دوشنبه و سه شنبه ۲۴و۲۵ اردیبهشت 

غرفه انجمن علمی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

More Stories
فراخوان سخنرانی در باب بنیان‌های فکری تئوری در معماری