نشست «تولید فضای شهری؛ از مشهدسر تا بابلسر»

نشست «تولید فضای شهری؛ از مشهدسر تا بابلسر»

گفت و گو درباره: اهمیت پرداختن به جامعه شناسی تاریخی شهری

سخنران: مینو صدیقی کسمایی

پنل: محمود شارع‌پور، رضا شجری

زمان: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۷
مکان: بابل، خیابان مدرس، بنیاد حریری

More Stories
نشست شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران