نشست «دعوت»

دعوت یک رویداد نیست،

دعوت جشن کانونى هاست.

جشن ِ داشتم ها و توانستم ها 

زمانى ست که به امداد مکان 

تک تک افراد میبالند و غوطه میخورند به توانایى هایشان، همت شان و

 خوشحالند براى به نمایش گذاشتن نترسیدن ها !

 

در روزهایى که کمیت معمارى انهم در نازلترین مرتبه خود، خودنمایى میکند؛ دعوت میکوشد تا یاداور شود معمارى با کیفیت عجین است.

و این امر شدنى ست.

 

دعوت وقت آن است که لحظه اى بایستیم و  همه آنانى را که از رهایى اندیشه معمارى استقبال کردند، 

ایستاده تشویق کنیم.

زمان: ۲۳ اردیبهشت‌ماه
مکان: کانون معماران معاصر

کانون معماران معاصر

More Stories
نشست مروری بر آثار دفتر مهندسین مشاور نام NAM