ویژه نامه دین و شهر

صاحب امتیاز: گفتمان شهر
ویژه نامه: دین و شهر

سه گفتار از:
عبدالعزیز ساشادینا
سارا شریعتی
جبار رحمانی

لینک دانلود: ویژه نامه دین و شهر 

مطلبی دیگر
فراخوان مسابقه دیوار چینی با آجر و تخریب دیوار اجری