فراخوان معرفی برترین کتاب در حوزه تالیف و ترجمه

وزارت راه و شهرسازی/ شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)
جستار کیفیت در تجربه‌های بازآفرینی شهری در چارچوب اندیشه ایران‌شهری

 

فراخوان معرفی برترین کتاب در حوزه تالیف و ترجمه
موضوع:
بازآفرینی شهری

* اعصای تندیس اثرگذارترین کتاب در زمینه بازآفرینی شهری به مولفان و مترجمان برگزیده در مراسم رویداد جایزه ملی بهترین تجربه‌های بهسازی و نوسازی شهری

*جهت نام نویسی آثار به پایگاه www.iburp.ir بخش ثبت نام مراجعه فرمایید. 

مهلت نام نویسی: ۲۰ مهرماه لغایت ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
تاریخ اعلام نتایج داوری آثار: دی ماه ۱۳۹۵
مطلبی دیگر
نمایش فیلم فرانک لوید رایت