نشست بررسی و ارزیابی ضوابط شهرسازی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
توسعه شهری بر مبنای حمل و نقل عمومی: بررسی و ارزیابی ضوابط شهرسازی
زمان برگزاری: چهارشنبه ۵ آبان ماه ۱۳۹۵
ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۷
محل برگزاری: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران
مطلبی دیگر
مسابقه طراحی عبادتگاه کایرا لورو: معماری مقدس