گفتمان نقد معماری و شهرسازی با عنوان «تأملی در کتاب به سوی معماری»

یکصد و شصت و هشتمین جلسه گفتمان از گفتمان های نقد معماری و شهرسازی با عنوان «تأملی در کتاب به سوی معماری»

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز
بهرنگ سپهوند
یسبابک زیرک
نگار صبوری
شهریار یقینیی
سعید سادات نیا

* حضور برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

زمان: دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۷ الی ۱۹:۴۵
مکان: خانه هنرمندان ایران، تالار استاد جلیل شهناز

مطلبی دیگر
مجله شیوه، شماره ۳، اردیبهشت و خرداد ۹۶ منتشر شد