نشست بررسی نقش، جایگاه و امکان سنجی تشکل‌های غیر دولتی و مردم نهاد و مشارکت عمومی در تحقق طرح‌های توسعه و عمران

 هشتمین نشست از سلسله نشست‌های معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی «بررسی نقش، جایگاه و امکان سنجی تشکلهای غیر دولتی و مردم نهاد و مشارکت عمومی در تحقق طرح های توسعه و عمران»

سخنرانان: دکتر ایمانی جاجرمی
دکتر حامد اکبری 
اعضا پنل:
محمد سعید ایزدی
مسعود حمزه ای

زمان: سه شنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۷

ساعت: ۱۴ الی ۱۶

مکان: سالن جلسات معاونت شهرسازی و معماری، طبقه نهم، ساختمان شهید دادمان

وزارت راه و شهرسازی
مطلبی دیگر
انتشار کتاب «تحلیل فضاهای شهری و معماری عصر کنکاش»