فراخوان برای یازدهمین مجمع جهانی شهری در سال ۲۰۲۲

جمعیت شهری جهان تا سال ۲۰۵۰ تقریبا دو برابر خواهد شد و شهرنشینی را به یکی از روندهای تحول‌زای قرن بیست و یکم تبدیل خواهد کرد. مجمع جهانی شهری، با هدف بحث و گفتگو در مورد نحوه برنامه ریزی، طراحی، تامین مالی، توسعه، اداره و مدیریت شهرهایی که برای راه حل‌های نوین و شهری در توسعه پایدار شناخته شده‌اند برگزار می شود. این مجمع راه‌ها، نگرش‌ها و درس هایی برای کمک و ترویج توسعه فراگیر در تمام نقاط جهان و اجرای دستورکار جدید شهری  را بررسی خواهد کرد.

اهداف برگزاری مجمع

مجمع جهانی شهری اهداف زیر را در بر دارد:

  • افزایش آگاهی از شهرنشینی پایدار در میان ذینفعان شامل عموم مردم؛
  • بهبود بخشیدن دانش عمومی توسعه پایدار شهری از طریق گفتگو‌ها، به اشتراک گذاشتن درس آموخته‌ها و تبادل بهترین روش‌ها و سیاست های مناسب
  • افزایش هماهنگی و همکاری بین ذینفعان مختلف برای پیشرفت و اجرای شهرسازی پایدار
  • فرصتی برای استفاده از داده‌های ورودی سازمان ذینفعان در گزارش اجرای دستور کار جدید شهری

یازدهمین مجمع جهانی شهری نیز از حرکت جهانی به سوی حمایت از هدف مشترک؛ توسعه پایدار شهری و پیشرفت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار حمایت و کمک خواهد کرد.

اظهار تمایل

شهری که مایل است رسما میزبان نشست یازدهمین مجمع جهانی شهری (WUF11) باشد، باید به صورت رسمی  (با سر برگ و امضا) به دفتر دبیرخانه نهمین مجمع جهانی شهری برنامه اسکان بشر ملل متحد، خطاب به مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد ، خانم میمونا محد شریف ارسال کند. نامه باید در مهلت ذکر شده به آدرس ایمیل زیرارسال شود.  wuf11bid@unhabitat.org

آخرین مهلت اظهار تمایل برای یازدهمین مجمع جهانی شهری ۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ است. برنامه زیر زمان بندی‌های مهم پروسه مناقصه را نشان می دهد.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ -آغاز  فراخوان اظهار تمایل

۸ مرداد ۱۳۹۷ – آخرین فرصت اظهار تمایل

۸ مرداد – ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ – پیگیری میزبان‌های بالقوه (اظهار‌های دریافت شده تا ۸ مرداد ۱۳۹۷) و ارائه روش مناقصه و دستورالعمل‌ها

۱۰ آذر ۱۳۹۷- آخرین مهلت دریافت پروپوزال مناقصه

۱۰ آذر – ۹ اسفند ۱۳۹۷ – ارزیابی پروپوزال‌ها

فروردین ۱۳۹۸ – اعلام میزبان منتخب نهمین مجمع جهانی شهری

خرداد ۱۳۹۸ – امضای توافقنامه و قرارداد کنفرانس توسط کشور میزبان

خرداد ۱۳۹۸-آغاز آمادگی برای یازدهمین مجمع جهانی شهری

برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران
مطلبی دیگر
فراخوان کارگاه ایده‌یابی و خلاقیت در طراحی پوستر