نشست جستاری در مفهوم میراث برای نسل‌ها


سلسله نشست‌های هم‌اندیشی
پنجمین‌ هم‌اندیشی
جستاری در مفهوم میراث برای نسل‌ها
بررسی تشکل کارگروه‌های تخصصی
باحضور دکتر مهدی حجت 
رئیس موسسه فرهنگی ایکوموس ایران


زمان: شنبه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷
ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۶
مکان: دفتر موسسه فرهنگی ایکوموس ایران


موسسه فرهنگی ایکوموس ایران

مطلبی دیگر
مسابقه طراحی اتاقک اکسیژن