فراخوان ارسال عکس فصلنامه هنر و معماری ایرانی اسلامی ایوان

نشریه علمی تخصصی هنر و معماری اسلامی ایوان از تمامی دانشجویان، علاقمه‌مندان و دوستداران معماری ایرانی دعوت به عمل می‌اودر تا با توجه به موضوع شماره‌ی آتی نشریه که در خصوص هندسه ایرانی اسلامی خواهد بود، هکس‌ها و تصاویر مرتبط خود را از طریق ایمیل و همچنین راه‌های ارتباطی نشریه ارسال فرمایید.
عکس منتخب برای طراحی جلد این شماره استفاده می‌شود.

تاریخ ارسال آثار: ۳۰ تیرماه ۱۳۹۷ 

فصلنامه‌ی هنر و معماری ایرانی اسلامی (ایوان)
telgram.me/eyvan_journal
Emali: eyvan1.journal@gmail.com
ins.com/eyvan.journal
مطلبی دیگر
نشست «یکپارچگی وانسجام نظام شهرسازی»و «خودایمنی شهر»؛ پیشگیری ازحوادث نظیر پلاسکو