نشست مسئله شهر

از سلسله نشست‌های حلقه مطالعات شهر و شهرسازی 
جلسه اول: مسئله شهر

زمان: پنجشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۶
ساعت‌برگزاری: ۱۷ الی ۱۹
مکان: بزرگراه کردستان شمال، خروجی جهان‌آرا اسدآبادی، خیابان جهان‌آرا، پارک پانزدهم، پلاک۱۰، سرای محله قزل قلعه، داخل پارک قزل قلعه

حلقه مطالعات شهر و شهرسازی

مطلبی دیگر
نشست «موزه‌ها و مطالعات معماری»