منافع شهر، نقدی بر طرح توسعه دانشگاه تهران

منافع شهر، نقدی بر طرح توسعه دانشگاه تهران

روایت تصویری با آثار:

مرتضی همتی

احسان کرامتی

۱۳ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ساعت بازدید: ۹ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۸

خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳، گالری نظرگاه

پژوهشکده هنر و معماری و شهرسازی نظرگاه

مطلبی دیگر
نشست «منطق فرم دیجیتال» و «الگوریتم‌های تکاملی»