روایت سینمای مستند از شهر

موضوع‌: روایت سینمای مستند از شهر

نمایش فیلم مستند “‌سر‌پناه‌،مسکن و مهاجرین‌” محصول ۱۳۶۱ 

زمان‌: یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶

ساعت‌: ۱۶

مکان‌: مشهد سناباد ۴۱ شماره ۳۴ پژوهشکده ثامن

پژوهشکده ثامن

مطلبی دیگر
نشست کار‌آفرینی و کسب و کار اجتماعی