کدام طرح را برای آینده‌ی دربند می‌پسندید؟ برگزاری نمایشگاه طرح‌های برگزیده‌ی مسابقه‌ کارگاهی «اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم»

خیابان دربند
رودخانه دربند
رود دره دربند

کانال بتنی دربند …

پرسش این است که
اگر بخواهیم آب در خیابان دربند حضور داشته باشد، آب هم دوباره با ما این گستره از شهرمان را زندگی کند، بهترین اقدام کدام است؟

گروه های طراحی، پیشنهادات گوناگونی داده اند.
توصیه شما به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران کدامیک است؟

با شرکت در نظرسنجی، در تصمیم گیری برای ساماندهی دربند مشارکت داشته باشیم و دوستدار شهرمان تهران باشیم.

مکان: نمایشگاه طرح های مسابقه
دربند؛ شمیران: آب / رود دره / ما مردمان
میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، کوچه شریعتمدار رفیع، گالری پروین اعتصامی.

زمان: دوشنبه دوم و سه شنبه سوم بهمن ماه ۱۰تا ۱۷
چهارشنبه ۱۰ تا ۱۴

 

نشست اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم

گزارشی از سومین نشست «اگر آب‌ها را در تهران جاری کنیم…؟»

مطلبی دیگر
فراخوان کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱