فراخوان ارسال مقاله شماره ۳۷ فصلنامه تخصصی شهر و منظر

فصلنامه تخصصی شهر و منظر

فصلنامه تخصصی شهر و منظر، از سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت در حوزه دانش طراحی محیطی (طراحی محیطی دلالت بر کلیه مقیاس های طراحی و برنامه ریزی شهری، معماری منظر، معماری، محیط های طبیعی، فضای سبز و طراحی صنعتی دارد) دارای رویکرد میان گستره و بین رشته ای نموده است. از آنجا که شهر پدیده ای است که در میان گستره علوم مختلف می باید مورد بحث و مطالعه قرار گیرد و با توجه به لزوم پرداخت به دانش های متنوع و گوناگون مرتبط با شهر، گفتمان با دیگر حوزه ها برای فهم و درک بهتر مباحث طراحی محیطی از اولویت های فصلنامه به شمار می رود.

سرفصل موضوعات:
۱- مفاهیم نوآوری در طراحی محیطی و نحوه اعمال آن (طراحی محیطی دلالت بر کلیه مقیاس های طراحی و برنامه ریزی شهری، معماری منظر، معماری، محیط های طبیعی، فضای سبز و طراحی صنعتی است)
۲- فن آوری اطلاعات و تبلور آن در طراحی محیطی
۳- ساختارهای دانش بنیان در طراحی محیطی و رویکردهای مدیریتی مرتبط با آنها
۴- فرآیند و فراگرد طراحی در عرصه های مختلف طراحی محیطی
۵- مرور و بررسی کتاب های منتشر شده مرتبط با موارد ۱ تا ۴ (مرور کتاب از مرحله همتراز خوانی معاف خواهد بود)
۶- گزارش فنی ( Technical Report ) از پروژه های پژوهشی و عملیاتی جاری و مرتبط با موارد ۱ تا ۴  (گزارش های فنی از مرحله همتراز خوانی کور معاف می باشد)

توضیح: لازم است نویسنده طرف مکاتبه، دو همکار متخصص و یا صاحبنظر با درجه استادیار در موضوع مقاله را (به غیر از سایر نویسندگان احتمالی مقاله) جهت همترازخوانی (peer review) با هماهنگی خود ایشان، به نشریه معرفی نمایند. فصلنامه شهر و منظر نیز دو متخصص را جهت همترازخوانی کور (Blind Peer Review)، انتخاب نموده و مقالات را بدون ذکر نام نویسندگان برای بررسی ارجاع خواهد داد.

مهلت ارسال مقالات: ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
همکاری دوجانبه با دانشگاه های بین المللی در تبادل اطلاعات و نشر ویژه نامه در دستور کار این فصلنامه قرار دارد.
در حال حاضر این فصلنامه دارای دو توافق نامه همکاری با دانشگاه لاویلت پاریس (پژوهشکده اتلب) و دانشگاه اسکووده سوئد (دانشکده کارآفرینی و بازرگانی می باشد.
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهندسین مشاور شهر و منظر
سردبیر: مهندس نوا توکلی مهر/ دبیر تحریریه و جانشین سردبیر: دکتر بهرام هوشیار یوسفی
مطلبی دیگر
هم نشینی با معماران؛ «تحلیل آثار سیاوش تیموری»