بازدید علمی منظر فرهنگی کرمان


رفت‌: غروب سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه از تهران
برگشت: غروب یکشنبه ۲۸ آبان‌ماه از کرمان
مکان‌های مورد بازدید: کل.ت شهداد، باغ شازده‌ماهان، مجموعه گنجعلی‌خان کرمان، مجموعه شاه‌نعمت‌اله ولی، ارگ راین، گنچیه چبلیه
دستاورد‌ این سفر در قالب عکس و گزارش و کتاب منتشر خواهد شد.


انجمن علمی منظر دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده نظر
سرپرست‌ سفر: دکتر سیدامیر منصوری
اطلاعات بیشتر: ۰۹۳۰۰۴۷۶۸۳۹ خان‌محمدی

مطلبی دیگر
بررسی «تجارب دفاترخدمات نوسازی شهر تهران درمحلات عودلاجان،سنگلج وناصرخسرو»