دفاعیه پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد با عنوان: «طراحى خانه نوعروس یزدى؛ تأملى بر مفهوم خانه به مثابه شاخه نبات»

دفاعیه پایان‌نامهٔ کارشناسی ارشد
با عنوان: «طراحى خانه نوعروس یزدى؛ تأملى بر مفهوم خانه به مثابه شاخه نبات»

ارائه: (دانشجو)
مهدى بابایى زاده

استاد راهنما:
دکتر عیسى حجت

چکیده ای از پایان نامه:
زندگی سنتی و معماری سنتی کیفیت ویژه ای به همراه خود دارند که به «تداوم» تعبیر می شود. رابطه عمیق میان «طرز زندگی» و «معماری خانه‌ها» موجب شده است تا بتوان نشانه های تداوم و تأثیرات آن را بر هر دو پی‌گیری نمود. در این نوشتار تعبیر نوینی برای رابطه «معماری» و «فرهنگ» ارائه گردیده است: فرهنگ همچون شربتی شیرین است و معماری همچون شاخه نباتی که از این شربت متبلور شده و کالبد یافته است. با توجه به این رابطه عمیق، مفهوم تداوم در فرهنگ و معماری -به صورت خاص در «خانواده» و «خانه»- ایرانی بررسی شده است. این نوشتار حیات مفهوم «تداوم» را در دوران سنت، مرگ آن را در دوران بدعت (مدرنیته) و امکان احیای آن را در دوران کثرت (پست مدرن) پی گرفته است. مفهوم تداوم و انتقال سنت از نسل گذشته به نسل آینده چنان با فرهنگ و معماری سنتی گره خورده که گاه در تعریف سنت و معماری سنتی از تعابیر گوناگونی به معنای تداوم استفاده می شود. نخ تسبیح تداوم با آغاز مدرنیته از هم گسسته است زیرا «نوشدن» را با تکرار کاری نیست.

پرسش این نوشتار آن است که آیا در دوران کثرت می توان مفاهیمی چون تداوم را بازخوانی و بازیابی کرد؟ «خانه نوعروس» به عنوان نماد مفهوم «تداوم» در خانه و خانواده ایرانی مورد بررسی قرار گرفته، درباره نمونه‌های اتاق‌ها و خانه‌های نوعروس در معماری سنتی شهر یزد تحقیق شده و نهایتاً ضرورت، امکان و شرایط طراحی خانه ای در «امتداد» خانه پدری با رعایت شرایط امروز -همچون استقلال‌طلبی خانواده جوان- جستجو شده است. احیای مفهوم تداوم که به «قلمه زدن» این سنت به تنه تنومند ولی تبرخوردۀ فرهنگ ایرانی تعبیر شده است، امروزه در خانواده گسترده و هسته ای و نقطه ای امکان پذیر نیست. خانواده «مستقل-متفق» پیشنهاد این نوشتار به عنوان شکلی از خانواده هسته ای با ارتباطات فامیلی نزدیک است و «خانه نوعروس یزدی» کالبدی است که طرز زندگی این نوع خانواده را متبلور خواهد کرد. خانه ای که بر اساس نیاز امروز خانواده یزدی و بر پایه امید برای فردای آن خانواده طراحی شده است.

زمان: شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۲
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، آتلیه ی کارشناسی ارشد

مطلبی دیگر
نشست «هنر درمانی»